Välkommen till Radio Krokoms sida för våra sändningar från Kommunfullmäktige

Nästa Fullmäktige direktsänds från Trångsvikens Bygdegård den 25 September 2019 med start kl 10.00

Fullmäktige 12 Juni 2019

Onsdagen den 12 Juni var det dags för sista kommunfullmäktige innan sommar uppehållet i ett gråkallt

och mulet Trångsviken även denna dag blev lång men intressant och en del långa debatter om bl.a

Rambudget 2020 och om byggandet av ett "Särskilt boende" ca 8timmar tog dagens KF.

Här nedan kan du i lugn och ro lyssna på de punkter som avhandlades och som intresserar dig som

kommun innevånare.

Även denna gång avslutades KF med lite skönsång av KF-s Ordförande Gunnar"Caruso"Hellström

Jag som sände och producerade detta för Radio Krokom och Krokoms kommun heter

Peter Starkman .Trevlig sommar på er !!

1: Öppnande LYSSNA

2: Informationer

Information om Sjukfrånvaro LYSSNA

Information aktuellt från KF LYSSNA

Information aktuellt från Kommunstyrelsen LYSSNA

3:Anmälan av motioner och medborgarförslag LYSSNA

4: Frågor LYSSNA

5: Dialog med revisorerna LYSSNA

6: Rambudget 2020 LYSSNA

7: Ansökningsavgift för servering o tobakstillstånd mm LYSSNA

8: Revidering av taxa för felparkering LYSSNA

9: Deligering till trafiknämd om kommunal trafikövervakning LYSSNA

10: Kommunal parkeingsövervakning LYSSNA

11: Länsstyrelsens aktualitetsprövning av framtidplan mm LYSSNA

12: Särskilt boende LYSSNA (obs sista 5 minuter finns ej inspelad pgr av teknik fel)

13: Tillväxtstrategi LYSSNA

14: Ägaredirektiv 2020 Jämtlands gymnasieförbund LYSSNA

15: Ägaredirektiv 2020 Jämtlands Räddningsförbund LYSSNA

16: Långsiktig plan för justering av VA-taxan LYSSNA

17: Revidering av ägaredirektiv Krokomsbostäder AB LYSSNA

18: Lokalt Partistöd-Redovisning 2018 LYSSNA

19: Valärenden LYSSNA

20: Meddelanden LYSSNA

21: Avslutning LYSSNA

Bonus spår Gunnar "Caruso" Hellström sjunger "Idas sommarvisa" LYSSNA

TREVLIG SOMMAR !!!

 

Fullmäktige 15 Maj 2019

Onsdagen den 15 maj var det dags igen för KF i ett soligt Trångsviken med livlig och lååång debatt

ca 9,5 timme tog dagens KF med många spännande diskutioner om bl.a Kaxås skola ,Långan ,diverse

redovisningar från olika nämder och mycket annat ,

Ni hittar här sändningen punkt för punkt

Gunnar Hellström bjöd även på ett oförglömligt sång nummer det kan ni höra som bonus spår längre ner

Ha nu en skön lyssning

Producerat och sänt för Radio Krokom av Peter Starkman.

1 Öppnande LYSSNA

2 Information LYSSNA

2 Information Attendo LYSSNA

3 Information Krokoms Växtkraft LYSSNA

3 Information från Kommundirektörn LYSSNA

3 Information från Kommunstyrelsen LYSSNA

4 Anmälan av Motioner och Medborgarförslag LYSSNA

5 Frågor LYSSNA

6 Interpellationer LYSSNA

7 Dialog med Revisorerna LYSSNA

8 Årsredovisning KBAB 2018+Revisionsberättelse LYSSNA

9 Årsredovisning Krokoms Kommun 2018 LYSSNA

10 Särredovisning VA 2018 LYSSNA

11 Revisionsberättelse med revisorer,redogörelse mm 2018 LYSSNA

12 Årsredovisning Jämtlands Gymnasieförbund 2018 LYSSNA

13 Årsredovisning Samordningsförbundet i Jämtland 2018 LYSSNA

14 Årsredovisning Jämtlands Räöddningsförbund 2018 LYSSNA

15 Avgift för allmän handling och Kopiering LYSSNA

16 Ägardirektiv Jämtkraft AB LYSSNA

17 Reglemente för kommunala pensionärsrådet LYSSNA

18 Motion Billigare busskort för äldre m fl LYSSNA

19 Motion Sex timmars arbetsdag LYSSNA

20 Motion Dags att införa porrfilter på skolornas nätverk LYSSNA

21 Motion Avidentifera ansökningar till chefstjänster LYSSNA

22 Kommunalfullmäktiges arbetsordning LYSSNA

23 Valärenden LYSSNA

24 + 25 Meddelanden och Avslut LYSSNA

Bonus spår Gunnar Hellström sjunger om Vatten LYSSNA

***************************************************

 

 

Fullmäktige 27 februari 2019

1 Öppnade och information LYSSNA

2 Allmänhetens frågestund LYSSNA

3 Anmälan av motioner och medbedborgarförslag

4 Frågor LYSSNA

5 Dialog med revisiorerna LYSSNA

6 Tryghets - och säkerhetspolicy LYSSNA

7 Riktlinjer för minnesgåva och uppvaktning av förtroendevalda LYSSNA

8 Motion - Hörslingor i offentliga lokaler och kommunens äldreboenden LYSSNA

9 Strategi för äldres hälsa LYSSNA

10 Valärenden LYSSNA

11 Meddelanden LYSSNA

12 Valärenden LYSSNA

 

************

Fullmäktige 5 december

1 Öppnade och information LYSSNA LYSSNA

2 Allmänhetens frågestund LYSSNA

3 Anmälan av motioner och medbedborgarförslag LYSSNA

4 Frågor LYSSNA

5 Interpellationer LYSSNA

6 Dialog med revisiorerna LYSSNA

7 Ny rambudget 2019 LYSSNA

8 Länssamverkan Överförmyndarnämd LYSSNA

9 Ägardirektiv Krokomsbostäder AB LYSSNA

10 Ägardirektiv 2019 Jämtlands räddningstjänstförbund LYSSNA

11 Val till nämder m.m. LYSSNA

12 Valärenden LYSSNA

14 Omfördelning av tid LYSSNA

15 Meddelanden LYSSNA

16 Avslutning LYSSNA

Fullmäktige 14 november

1-3 Öppnade och information LYSSNA LYSSNA

4 Allmänhetens frågestund LYSSNA

5 Medborgarförslag - Konstgräsplan i Krokoms kommun LYSSNA

6 Medborgarförslag - Elbelyst och uppvärmd konstgräsplan vid Hissmovallen LYSSNA

7 Anmälan av motioner och medborgarförslag LYSSNA

8 Frågor LYSSNA

9 Dialog med revisorerna LYSSNA

10 Policy för sponsring och marknadsföring LYSSNA

11 Revidering av reglimente för barn- och utbildningsnämden LYSSNA

12 Delårsrapporter per augusti 2018 Jämtlands gymnasieförbund LYSSNA

13 Delårsrappoter per augusti 2018 Jämtlands räddningstjänstförbund LYSSNA

14 Ägardirektiv 2019 för Jämtlands gymnasieförbund LYSSNA

15 Principer för finansiering för VA-investeringar LYSSNA

16 Taxa för vatten och avlopp, långsiktig plan för justering LYSSNA

17 Motion - Höj ersättningen för funktionshindrade som deltar i daglig verksamhet LYSSNA

18 Valärenden LYSSA

19 Meddelanden LYSSNA

20 Avslutning LYSSNA

 

 

Fullmäktige 24 september 2018

1 Information LYSSNA

2 Allmänhetens frågestund LYSSNA

3 Medborgarförslag - Motionshall som samlingslokal LYSSNA

4 Medborgarförslag - Stärk återväxten inom sång och musik för unga LYSSNA

5 Anmälan av motioner och medborgarförslag LYSSNA

6 Frågor LYSSNA

7 Dialog med revisorerna LYSSNA

8 Delårsrapport per juni 2018 Krokomsbostäder LYSSNA

9 Delårsrapport per juni 2018 Krokoms kommun LYSSNA

10 Ägardirektiv Krokomsbostäder AB LYSSNA

11 policy och mål - Samisk förvaltningsområde LYSSNA

12 Lokala ordningsföreskrifter för Krokoms kommun LYSSNA

13 Ersättning till kommunalt förtroendevalda LYSSNA

14 Områdesplaner ska höra till gällande översiktsplan. LYSSNA

15 Reglemente för Överförmyndarnämden LYSSNA

16 Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd och folköl. LYSSNA

17 Motion - Ta fram ett gestaltningsprogram för tätorterna i Krokoms kommun LYSSNA

18 Motion - Ta in naturen till våra äldreboenden LYSSNA

19 Revidering av måltidspolicyn LYSSNA

20 Plats och ordning kommunfullmäktiges samanträden 2019 LYSSNA

21 Reglemente för kommunala handikapprådet LYSSNA

22 Valärenden LYSSNA

23 Meddelanden LYSSNA

Avslutning LYSSNA

 

 

 

Fullmäktige 13 juni 2018

Information LYSSNA

Allmänhetens frågestund LYSSNA

Interpellationer LYSSNA

Dialog med revisiorerna LYSSNA

Uppdaterad rambudget 2018 LYSSNA

Gemensam nämd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner LYSSNA

Överneskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan, samverkansavtal LYSSNA

Revidering av förbundsordning, Jämtlands gymnasieförbund LYSSNA

Kommunstyrelsen utgör pensionsmyndighet LYSSNA

Lokalt partistöd - redovisning LYSSNA

Barnomsorg på obekväm arbetstid LYSSNA

Ordna en temavecka varje höst med traditionell och lokalproducerad mat i förskola, skola och äldreomsorg LYSSNA

Motion att vara äldre här och i framtiden LYSSNA

Motion Införa prova-på erbjudande på länsbussarna LYSSNA

Valärenden LYSSNA

Meddelande och avslutning LYSSNA

 

Onsdag den 15 Maj sändes KF från Trångsvikens Bygdegård med härliga debatter och en spännande dag

med som vanligt god mat och bra service .Här kan ni lyssna del för del på KF .

Producerat och sänt för Radio Krokom av Peter Starkman.

1: Öppnande LYSSNA

2: Årsredovisning 2017 KBAB LYSSNA

3: Årsredovisning 2017 Krokoms Kommun LYSSNA

4: Särredovisning VA 2017 LYSSNA

5:Revisionsberättelse med revisorer 2017 LYSSNA

6: Rambudget 2019 LYSSNA

7Informationer

1: Skogsbruk LYSSNA

2:Jämtkraft LYSSNA

3:Långforsen LYSSNA

8: Anmälan av motioner och medborgarförslag LYSSNA

9:Frågor LYSSNA

10: Dialog med revisorerna LYSSNA

11:Barnomsorg på OB arbetstid utgick

12:Årsredovosning JG 2017 LYSSNA

13: Årsredovisning Jämtlands räddnings förbund 2017 LYSSNA

14: Årsredovisning 2017 Samordningsförbundet LYSSNA

15: Plantaxa Krokoms Kommun 2018 LYSSNA

16: Särtaxa dagvatten Åsbacken LYSSNA

17: Ägardirektiv Jämtkraft AB Lyssna

18 : Utvärdering om vegetarisk alternativrätt på grundskolan LYSSNA

19:Motion Kommunala kossor på Torsta LYSSNA

20; Motion utbetalning till båda föräldrar LYSSNA

21: Riktlinjer för serveringstillstånd o Folköl LYSSNA

22:Valärenden LYSSNA

23: Avslutning LYSSNA

Onsdag den 28 Februari sändes KF från ett mycket kallt Trångsviken med - 25 på morgonen ,det vart varma informationer och en hel del punkter som avverkades under denna sändning ,En god lunch serverades som vanligt och denna dag bjöds det på Revbensspjäll och Tacofisk !!Här följer sändningen som ni kan lyssna på punkt för punkt .Jag passar samtidigt på att beklaga den bitvis mycket dåliga ljudkvaliten som berode på en felande kabel som nu är åtgärdad .Producent och Värd det var Peter Starkman för Radio Krokom och Krokoms Kommun.

Punkt 1 Öppnande LYSSNA

Punkt 2 Allmänhetens frågestund (utgick pgr av för dåligt ljud)

Punkt 3 Anmälan av motioner och Medborgarförslag LYSSNA

Punkt 4 Förslag på nybyggnationer i Aspås LYSSNA

Punkt 5 Upphandlingsstöd lokala produkter LYSSNA

Punkt 6 Frågor LYSSNA

Punkt 7 Dialog med Revisorerna LYSSNA

Punkt 8 Gemensam nämd för samverkan inom drift och service LYSSNA

Punkt 9 Fördjupad översiktsplan Åsbygden LYSSNA

Punkt 10 Tillsyn gällande ny lagom E-Cigaretter LYSSNA

Punkt 11 Revidering av tillsynsprogrammet LYSSNA

Punkt 12 Överlåtelseavtal Peak Region AB LYSSNA

Punkt 13 Översyn av regler samt blankett för kommunalt partistöd LYSSNA

Punkt 14 Begäran om tillägsanslag,Hyreskostnad Crenada LYSSNA

Punkt 15 Förändring avgift och taxa för bygg,miljö och livsmedel LYSSNA

Punkt 16 Motion-Rastfaddrar i Krokoms kommuns skolor LYSSNA

Punkt 17 Reglemente Kommunala Integrationsrådet LYSSNA

Punkt 18 Översyn av den politiska organisationen LYSSNA

Punkt 19 Handlingsprogram för framtidens boende äldre i Krokoms kommun LYSSNA

Punkt 20 Valärenden LYSSNA

Punkt 21 Meddelanden LYSSNA

Punkt 22 Avslutning LYSSNA

Informationer

1 Jämtlands gymnasieförbund Mikael Cederberg LYSSNA

2 Kvinnojouren LYSSNA

3 Aktuellt från Kommunstyrelsen LYSSNA

4 Samiskt förvaltningsområde Lennart Rhodin statens utredare för stärkt minoritetspolitik LYSSNA

 

Onsdag den 6 December sändes KF från ett krispigt och härligt vintrigt Trångsviken med intressanta debatter och annat smått och gott bl.a Stekt strömming med hemgjord potatismos och Om LSS fusket i Krokom ,här kan ni lyssna punkt för punkt Mvh Peter Starkman/Producent.

Punkt 1 Öppnande samt information från Sociala i Krokom LYSSNA

Redogörelse ,frågor och svar om LSS fusket i Krokoms kommun LYSSNA

Punkt 2 Allmänhetens frågestund LYSSNA

Punkt 3 Medborgarföslag om det digitala kontoret i Krokoms Kommun LYSSNA

Punkt 4 Medborgarförslag om utveckling för ett blomstrande båtliv i Krokomsviken LYSSNA

Punkt 5 Medborgarförslag om effektivisering av medborgarförslag LYSSNA

Punkt 6 Anmälan av motioner och medborgarförslag LYSSNA

Punkt 7 Frågor LYSSNA

Punkt 8 Dialog med Revisorerna LYSSNA

Punkt 9 Gemensam nämd för samverkan inom drift,Service,Utveckling samtspecialistfunktioner LYSSNA

Punkt 10 Verksamhetsmål för god ekonomisk hållning (RI-mål) för samtliga nämder LYSSNA

Punkt 11 Arbetsordning för KF ,revidering LYSSNA

Punkt 12 Program för uppföljning av insyn i verksamheter av privata utförare LYSSNA

Punkt 13 Reglemente för internkontroll LYSSNA

Punkt 14 Motion - Ge bra förutsättningar till småföretagande i kommunen genom att skapa bygdeavdelningar LYSSNA

Punkt15 Motion - Utveckal samverkan med Östersundskommun för ett långsiktigt byggande av bostäder LYSSNA

Punkt 16 Motion-Erbjud halkskydd till våra äldre innevånare LYSSNA

Punkt 17 Valärenden LYSSNA

Punkt18 Meddelanden LYSSNA

Punkt19 Avslutning och slutord LYSSNA

God Jul och Gott Nytt År

Torsdagen den 26 Oktober sände vi en mycket spännande KF från härliga Krokoms Kyrka med en riktigt härlig rambudget debatt det kan ni lyssna till här punkt för punkt Mvh Peter/Producent

Punkt 1 Öppnande KF LYSSNA

Punkt 1a Information från Räddningsförbundet LYSSNA

Punkt 1b Information från Simon Östberg LYSSNA

Punkt 1c Bikupan sammanställning från grupper LYSSNA

Punkt 2 Allmänhetens frågestund LYSSNA

Punkt 3 Anmälan av Motioner och medborgarförslag LYSSNA

Punkt 4 Frågor LYSSNA

Punkt 5 Interpellation -UTGÅR

Punkt 6 Dialog med revisorerna LYSSNA

Punkt 7 Rambudget 2018 och plan 2019-2020 LYSSNA

Punkt 8 Avgifter för servicetjänster enligt socialtjänstlagen LYSSNA

Punkt 9 Delårsrapport 2017 ,Jämtlands Räddningstjänstförbund LYSSNA

Punkt 10 Delårsrapport 2017 ,Jämtlands Gymnasieförbund LYSSNA

Punkt 11 Risk och Sårbarhetsanalys ,krisberedskapslagstiftningen LYSSNA

Punkt 12 Valärenden LYSSNA

Punkt 13 Meddelanden LYSSNA

Avslutningsord från Gunnar Hellström ordförand KF LYSSNA

Producent för inspelningen var Peter Starkman/Radio Krokom

 

Onsdag den 27 September i en ljuv solig höstdag sände vi höstens första KF och det kan ni lyssna till här punkt för punkt :) Håll till Godo mvh Peter/Producent

Punkt 1 Öppnande LYSSNA

Punkt 2 Allmänhetens frågestund LYSSNA

Punkt 3 Medborgarförslag mer Idrott på Krokoms skolor LYSSNA

Punkt 4 Anmälan av motioner och medborgarförslag LYSSNA

Punkt 5 Frågor LYSSNA

Punkt 6 Dialog med Revisorer LYSSNA

Punkt 7 Delårsrapport Krokomsbostäder AB per juni 2017 LYSSNA

Punkt 8 Delårsrapport Krokoms Kommun LYSSNA

Punkt 9 Förvärv av aktier i Inera AB LYSSNA

Punkt 10 Uppräkning av VA-taxan fr.o.m 1 Jan 2018 LYSSNA

Punkt 11 Revidering avgift för allmän handling LYSSNA

Punkt 12 Översyn av valdestriktsindelning LYSSNA

Punkt 13 Ägaredirektiv 2018 ,Jämtlands räddningstjänstförbund LYSSNA

Punkt 14 Plats och ordning kommunfullmäktiges sammanträden LYSSNA

Punkt 15 Valärenden LYSSNA

Punkt 16 Meddelanden LYSSNA

Punkt 17 Avslutning LYSSNA

Producent för inspelningen var Peter Starkman/Radio Krokom

 

Torsdag den 14 Juni i ett soligt och varmt Trångsviken gjordes det sista KF innan sommarlovet

ni kan lyssna på detta här nedan

KF 170614 HÄR

Torsdagen den 27 April var det Fullmäktige den här gången på Torsta i Ås.

Hela KF finns här delat i 3 delar sammanlagt 7,5 timme med bl.a Budget mm

Del 1 KF i Ås

Del 2 KF i Ås

Del 3 KF i Ås

 

 

Onsdagen den 22 Februari 2017 då sände vi Fullmäktige från Trångsvikens Bygdegård

en intressant och spännande sändning som vanlig och här kan ni lyssna på hela KF uppdelad i 3 delar

Del 1 KF

Del 2 KF

Del 3 KF

 


7 December 2016 sändes årets sista Kommunfullmäktige från Bygdegården i Trångsviken

och det kan ni lyssna till här i 3 olika block ,Trevlig lyssning //Peter/Radio Krokom

Del 1 Lyssna HÄR

Del 2 Lyssna HÄR

Del 3 Lyssna HÄR

27 april 2016 hölls kommunfullmäktige i Trångsviken

Klicka på länkarna till höger.

 

 

 

 

Del 1

Del 2

Del 3

 

 

 

 

 

 

24 februari 2016 hölls kommunfullmäktige i Trångsviken

Klicka på länkarna till höger.

 

 

 

 

Del 1

Del 2

Del 3

 

 

 

 

 

 

4 november 2015 hölls kommunfullmäktige i Trångsviken

Klicka på länkarna till höger.

 

 

 

 

Del 1

Del 2

 

 

 

 

 

 

 

30 sept 2015 hölls kommunfullmäktige i Trångsviken

Klicka på länkarna till höger.

 

 

 

Del 1

Del 2

 

 

 

 

 

 

 

 

17 juni 2015 hölls kommunfullmäktige i Trångsviken

Klicka på länkarna till höger.

 

 

 

Del 1

Del 2

Del 3

 

 

 

 

 

 

 

29 april 2015 hölls kommunfullmäktige i Trångsviken

Klicka på länkarna till höger.

 

 

 

Del 1

Del 2

Del 3

 

 

 

 

 

 

 

25 februari 2015 hölls kommunfullmäktige i Trångsviken

Klicka på länkarna till höger.

 

 

 

Del 1

Del 2

Del 3

 

 

 

 

 

 

 

Årets sista KF hölls i Trångsviken 9 December 2014 och det kan ni lyssna till här en riktig maraton sändning.

Del 1 , Del 2,Del 3,Del 4 ,Del 5 ,Del 6,Del 7,Del 8 ,Del 9 ,Del 10,Del 11,Del 12,Del 13

Onsdag den 5 November hölls KF möte och det kan ni höra här

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5, Del 6

 

 

 

Onsdag den 1 Oktober 2014 hölls fullmäktige i Trångsviken och det kan ni höra här.

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

  Del

 

Sista Fullmäktige innan sommaruppehållet sändes den 10 Juni

och här kan ni lyssna till detta.

En lång debatt som är uppdelade på kortare avsnitt.

Del 1

Del 2 , Del 2,2 , Del 2,3 ,Del 2,4

Del 3,Del 3,1 , Del 3,2 , Del 3,3

Del 4

 

14 April 2014 hölls kommunfullmäktige i Trångsviken

Klicka på länkarna till höger.

 

Del 1

Del 2

Del 3